Oryginalna ulotka dla Lactulose Fresenius
płyn

produkt na receptę

Laktuloza (lactulose)

Dawka

10,05 G/15 ML
brak ofert

Opakowanie

200 mililitrów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, leki przeczyszczające, leki przeczyszczające (kategoria ATC A06AD).

Ulotki Lactulose Fresenius dla opakowania 200 mililitrów (10,05 G/15 ML).

Wybrany dokument Lactulose Fresenius:
Dokument z 2021-04-29
PDF
dokument PDF dla Lactulose Fresenius

Podgląd dokumentu PDF Lactulose Fresenius

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-04-29

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Lactulose Fresenius, 670 mg/ml, roztwór doustny

Lactulosum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Lactulose Fresenius i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lactulose Fresenius

3. Jak stosować lek Lactulose Fresenius

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Lactulose Fresenius

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lactulose Fresenius i w jakim celu się go stosuje

Lactulose Fresenius zawiera środek przeczyszczający o nazwie laktuloza. Dzięki zwiększeniu przez lek zawartości wody w jelitach stolec staje się bardziej miękki i łatwiej go oddawać. Lek nie jest wchłaniany przez organizm.

Lactulose Fresenius stosuje się:

 • w leczeniu objawów zaparć;
 • w leczeniu pewnej choroby (encefalopatii wątrobowej).

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lactulose Fresenius

Kiedy nie stosować leku Lactulose Fresenius

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na laktulozę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).
 • Jeśli u pacjenta występuje:
 • galaktozemia (ciężkie zaburzenie genetyczne powodujące niemożność trawienia galaktozy);
 • ostre nieswoiste zapalenie jelit (na przykład choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego), niedrożność jelit (oprócz typowego zaparcia), perforacja lub ryzyko perforacji układu pokarmowego, ból brzucha z niewyjaśnionych przyczyn.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lactulose Fresenius należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta występuje zespół żołądkowo-sercowy (zespół Roemhelda), przed zastosowaniem leku Lactulose Fresenius należy poinformować o tym lekarza,

Jeśli u pacjenta po zastosowaniu leku występują objawy, takie jak bębnica lub wzdęcia, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

W wymienionych wyżej sytuacjach lekarz będzie dokładnie nadzorował leczenie.

Długotrwałe stosowanie leku bez dostosowania dawki (więcej niż 2 - 3 miękkie stolce na dobę) lub jego nadużywanie może prowadzić do biegunki i zaburzeń równowagi elektrolitowej.

U pacjentów w podeszłym wieku lub u pacjentów w złym stanie ogólnym przyjmujących laktulozę przez ponad 6 miesięcy lekarz będzie regularnie kontrolował stężenie elektrolitów we krwi.

Pacjenci z encefalopatią wątrobową powinni unikać jednoczesnego przyjmowania innych środków przeczyszczających, ponieważ utrudniają one indywidualne dostosowanie dawki.

Nie należy stosować leku Lactulose Fresenius bez konsultacji z lekarzem dłużej niż przez dwa tygodnie.

Ze względu na metodę syntezy lek Lactulose Fresenius może zawierać śladowe ilości cukrów.

Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Podczas stosowania środków przeczyszczających należy pić odpowiednią ilość płynów (około 2 l na dobę, co odpowiada 6 - 8 szklankom).

Dzieci Leku Lactulose Fresenius nie należy zasadniczo podawać niemowlętom i małym dzieciom, ponieważ może zaburzać prawidłowe odruchy oddawania stolca.

W szczególnych wypadkach lekarz może przepisać lek Lactulose Fresenius dziecku, niemowlęciu lub noworodkowi. W wymienionych wyżej sytuacjach lekarz będzie dokładnie nadzorował leczenie.

Inne leki i Lactulose Fresenius

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Laktuloza może zwiększać ubytek potasu1 wywoływany przez inne leki (np. tiazydy, steroidy i amfoterycynę B). Jednoczesne stosowanie z glikozydami nasercowymi może nasilać ich działanie wskutek niedoboru potasu.

Podczas zwiększania dawki stwierdza się obniżenie wartości pH w jelicie grubym. W związku z tym leki uwalniane w jelicie grubym zależnie od pH (np. 5-ASA) mogą zostać unieczynnione.

Lactulose Fresenius z jedzeniem i piciem Lactulose Fresenius można zażywać z jedzeniem lub bez. Nie ma ograniczeń dotyczących rodzaju spożywanego jedzenia lub picia.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje zajście w ciążę, przed przyjęciem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lactulose Fresenius nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Lactulose Fresenius zawiera cukier mleczny (laktozę), galaktozę lub epilaktozę.

Należy zapoznać się z punktem „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

15 ml leku Lactulose zawiera 42,7 KJ (10,2 kcal) = 0,21 BU. U pacjentów z cukrzycą konieczne może być uwzględnienie dawki stosowanej w leczeniu.

3. Jak stosować lek Lactulose Fresenius

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się z lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia. Lek można przyjmować raz na dobę w jednej dawce, na przykład podczas śniadania, lub w nie więcej niż 3 dawkach podzielonych na dobę. Lek należy szybko połknąć i nie przetrzymywać go w jamie ustnej.

Lek Lactulose Fresenius roztwór doustny można przyjmować bez rozcieńczania lub rozcieńczony w niewielkiej ilości płynu. Należy korzystać z dołączonej miarki.

Podczas stosowania środków przeczyszczających należy pić odpowiednią ilość płynów (około 2 l na dobę, co odpowiada 6 - 8 szklankom).

Zalecana dawka leku:

W przypadku zaparć:

Dawka początkowa Dawka podtrzymująca

Dorośli 15 - 45 ml co odpowiada 10-30 g laktulozy

15 - 30 ml co odpowiada 10 - 20 g laktulozy

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dawka początkowa Dawka podtrzymująca

Młodzież w wieku powyżej 14 lat

15 - 45 ml co odpowiada 10-30 g laktulozy

15 - 30 ml co odpowiada 10 - 20 g laktulozy

Dzieci (7 - 14 lat) 15 ml co odpowiada

10 g laktulozy

10 - 15 ml co odpowiada

7 - 10 g laktulozy

Dzieci (1 - 6 lat) 5 - 10 ml co odpowiada

3 - 7 g laktulozy

Niemowlęta do 5 ml co odpowiada do 3 g laktulozy

Następnie dawkę można indywidualnie zmniejszyć.

Dawkę dobową należy przyjmować w całości podczas śniadania. Zanim uzyska się pożądany efekt działania leku, może być konieczne przyjmowanie go przez 2 - 3 dni, ponieważ laktuloza nie ulega rozkładowi zanim dotrze do jelita grubego.

W przypadku encefalopatii wątrobowej (zaburzenia czynności mózgu wskutek choroby wątroby):

Początkowo 30 - 50 ml 3 razy na dobę (co odpowiada 60 - 100 g laktulozy).

Dawkowanie należy dostosować, tak by uzyskać 2 - 3 miękkie stolce na dobę; pH kału powinno wynosić 5,0 - 5,5.

Brak szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci w wieku 0 - 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lactulose Fresenius

W razie przedawkowania może wystąpić biegunka i ból brzucha. W przypadku zastosowania większej dawki leku Lactulose Fresenius niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem lub apteką.

Pominięcie zastosowania leku Lactulose Fresenius

W przypadku pominięcia dawki leku Lactulose Fresenius kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lactulose Fresenius

Pożądane działanie leku może nie zostać osiągnięte.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszano następujące działania niepożądane leku Lactulose Fresenius:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10):

 • Wzdęcia z oddawaniem wiatrów, szczególnie w ciągu kilku pierwszych dni leczenia. Stan ten zwykle ustępuje po kilku dniach.
 • Jeśli stosuje się dawki większe niż zalecana może wystąpić ból brzucha. W takim wypadku należy zmniejszyć dawkę.

Często (≥ 1/100 < 1/10):

 • Nudności
 • Wymioty
 • Po zastosowaniu dawki wyższej niż zalecana może wystąpić biegunka (czasem z zaburzeniami równowagi elektrolitowej). W takim wypadku należy zmniejszyć dawkę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Ul. Ząbkowska 41 PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lactulose Fresenius

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności podanego na etykiecie butelki i/lub na pudełku (po „exp”). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 1 rok.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Co zawiera lek Lactulose Fresenius

 • Substancją czynną leku jest laktuloza (w postaci laktulozy ciekłej)
 • Jeden mililitr roztworu Lactulose Fresenius zawiera 670 mg laktulozy.
 • Brak innych składników.

Jak wygląda lek Lactulose Fresenius i co zawiera opakowanie Lactulose Fresenius jest klarownym, lepkim, płynnym, bezbarwnym lub bladobrązowawo-żółtym roztworem dostępnym w opakowaniach o następującej wielkości:

Butelki z brunatnego PET zawierające 200 ml, 300 ml, 500 ml z zamknięciem z polietylenu lub zamknięciem z polipropylenu z zabezpieczeniem przed dziećmi, w tekturowym pudełku. Do odmierzania płynu dołączono dozownik z polipropylenu z podziałką.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Fresenius Kabi Austria GmbH

Hafnerstrasse 36

8055 Graz, Austria

Tel.: +43 316 249 0

Faks: +43 316 249 1208 info-atgr@fresenius-kabi.com

Wytwórca Fresenius Kabi Austria GmbH

Estermannstrasse 17

4020 Linz, Austria

Tel.: +43 732 7651 0

Faks: +43 732 7651 2429 office@fresenius-kabi.com Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Austria: Lactulose Hexal 670 mg/ml - Lösung zum Einnehmen Republika Czeska: Laktulosa Sandoz 670 mg/ml Estonia: Lactulose Fresenius Francja: Lactulose Fresenius 670 mg/ml, solution buvable en flacon Irlandia: Lactulose Fresenius 670 mg/ml oral solution Łotwa: Lactulose Fresenius 670 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai Litwa: Lactulose Fresenius 670 mg/ml geriamasis tirpalas Niemcy: Lactulose Fresenius 670 mg/ml Lösung zum Einnehmen Grecja: Lactulose Fresenius 670 mg/ml - Πόσιμο διάλυμα Holandia: Lactulose Fresenius 670 mg/ml, stroop Polska: Lactulose Fresenius Hiszpania: Lactulosa Fresenius 670 mg/ml solución oral Szwecja: Lactulose 670 mg/ml - Oral lösning Wielka Brytania: Lactulose Fresenius 670 mg/ml Oral solution

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2014-12-18 mailto:office@fresenius-kabi.com mailto:info-atgr@fresenius-kabi.com


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Potas

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.