Oryginalna ulotka dla Faringosept tabletki do ssania/gryzienia/żucia

Ambazon (ambazone)

Lek bez recepty

Produkt o kategorii ATC R02AA: Przeziębienie i alergia, Leki stosowane w chorobach gardła, Leki stosowane w chorobach gardła, Środki antyseptyczne.

Produkt przypisany do tematów: Domowa apteczka, Ból gardła.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 10 tabletek (10 mg), 20 tabletek (10 mg).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około miesiąca temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Wersja tekstowa dokumentu

Załącznik nr 3

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Faringosept, 10 mg, tabletki do ssania

Ambazone monohydrate

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty.
  • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
  • Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Faringosept i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Faringosept

3. Jak stosować lek Faringosept

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Faringosept

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Faringosept i w jakim celu się go stosuje

Faringosept jest lekiem odkażającym stosowanym w zakażeniach jamy ustnej i gardła. Wykazuje działanie bakteriostatyczne (hamuje rozwój bakterii) na niektóre rodzaje bakterii, jak paciorkowce1 (hemolizujące, zieleniące) i pneumokoki, będące częstą przyczyną zakażenia jamy ustnej i gardła. Na gronkowce ma umiarkowane działanie. Faringosept nie zaburza fizjologicznej flory jelitowej.

Lek Faringosept stosuje się pomocniczo w ostrych zakażeniach jamy ustnej i gardła przy: zapaleniu migdałków, zapaleniu dziąseł, zapaleniu jamy ustnej, a także po operacji usunięcia migdałków i po ekstrakcji zębów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Faringosept

Kiedy nie stosować leku Faringosept: jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera laktozę i sacharozę (dalsze informacje: patrz poniżej).

Faringosept a inne leki

Nie stwierdzono interakcji leku Faringosept z innymi lekami. Jednak, jeśli lekarz zaleci przyjmowanie innych leków, należy poinformować go o stosowaniu leku Faringosept.

Ciąża i karmienie piersią Lek Faringosept może być stosowany w ciąży i w czasie karmienia piersią, jednak przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Faringosept nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Lek Faringosept zawiera sacharozę i laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przez przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Faringosept

Ssać powoli 3 do 5 tabletek na dobę przez 3 do 4 dni. Tabletek nie należy połykać, ale pozwolić, aby powoli rozpuściły się w jamie ustnej.

Przyjmować w niedługim czasie po jedzeniu (15-30 minut), nie jeść i nie pić przez 2-3 godziny po zażyciu leku.

Nie przekraczać zalecanego dawkowania. Jeżeli objawy utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Faringosept

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Dotychczas brak jest doniesień o przedawkowaniu leku. Nie ma specyficznej odtrutki na ambazon2. W przypadku znacznego przedawkowania, należy wywołać wymioty lub wykonać płukanie żołądka.

Pominięcie przyjęcia leku Faringosept

W przypadku pominięcia dawki leku należy zażyć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie odnotowano działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Faringosept

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 o C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Faringosept

  • Substancją czynną leku jest ambazon (w postaci ambazonu jednowodnego).
  • Pozostałe składniki to: sacharoza, laktoza, kakao, powidon K30, kwas stearynowy, wanilina.

Opakowanie zawiera 10 lub 20 tabletek do ssania.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o.

ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa

Wytwórca: Terapia S.A.

Str. Fabricii No.124, 400632 Cluj-Napoca

Rumunia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/streptococcus

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/ambazon