Oryginalna ulotka dla Depulol
żel

produkt dostępny bez recepty

olejki eteryczne - balsamy, maści, żele

Opakowanie

20 gramów
w 86% aptek, od 9.95 zł do 20.97
Depulol to żel dla dzieci od 6 miesiąca życia, który wskazany jest w objawach przeziębienia, któremu towarzyszy kaszel i utrudnione odkrztuszanie . Preparat zawiera substancje, tj. olejek rozmarynowy, eukaliptusowy i balsam peruwiański, które ułatwiają oddychanie i odkrztuszanie wydzieliny.

Ulotki Depulol dla opakowania 20 gramów.

Wybrany dokument Depulol:
Dokument z 2021-03-27
PDF
dokument PDF dla Depulol

Podgląd dokumentu PDF Depulol

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-27

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DEPULOL

Rosmarini aetheroleum + Eucalypti aetheroleum + Balsamum peruvianum (5% + 5% + 6%), żel

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie tygodnia nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Depulol i w jakim celu się go stosuje

2. Kiedy nie stosować leku Depulol

3. Jak stosować lek Depulol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Depulol

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Depulol i w jakim celu się go stosuje

Depulol jest lekiem stosowanym tradycyjnie i jego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Depulol zalecany jest pomocniczo w chorobach związanych z przeziębieniem, z towarzyszącym utrudnieniem odkrztuszania i kaszlem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Depulol

Kiedy nie stosować leku Depulol

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (olejek rozmarynowy, olejek eukaliptusowy, balsam peruwiański), propolis, 1,8-cyneol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),
  • u dzieci poniżej 6 miesiąca życia oraz dzieci, u których w przeszłości występowały napady padaczkowe (na tle gorączkowym lub innym).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Depulol należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Nie należy stosować leku na dużą powierzchnię ciała oraz na uszkodzoną powierzchnię skóry (otwarte rany), oparzenia, błony śluzowe i okolice oczu.

Należy zachować szczególną ostrożność u osób ze skłonnością do astmy.

Leku nie powinny stosować osoby ze skłonnością do alergii, w szczególności osoby, u których wystąpiła nadwrażliwość na kwasy aromatyczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy1) lub produkty zawierające tego rodzaju związki (np. propolis).

W przypadku wystąpienia podrażnienia, skórnych reakcji alergicznych (rumień), objawów uczulenia np. wysypki, zwłaszcza u dzieci, należy przerwać stosowanie produktu. W przypadku wystąpienia duszności lub pojawienia się ropnej wydzieliny, konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska.

Po użyciu produktu leczniczego należy dokładnie umyć ręce. Kontakt produktu z oczami może spowodować podrażnienia.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci od 6 miesiąca życia. U dzieci w wieku od 6 do 30 miesięcy lek należy stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Spowodowane jest to ryzykiem wystąpienia skurczu krtani wywołanego przez składniki olejku eukaliptusowego. Nie stosować w obrębie twarzy, zwłaszcza nosa.

Lek Depulol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Depulol w okresie ciąży i karmienia piersią ze względu na brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tego leku.

Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Depulol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli, młodzież oraz dzieci w wieku powyżej 30 miesięcy

Lek stosuje się na skórę, dwa razy na dobę (rano i wieczorem) przez okres występowania dolegliwości, nacierając niewielką ilością żelu górne partie pleców i klatki piersiowej.

Dzieci w wieku od 6 do 30 miesięcy

U dzieci w wieku od 6 do 30 miesięcy lek można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Lek stosuje się na skórę, dwa razy na dobę (rano i wieczorem) przez okres występowania dolegliwości. U dzieci z tej grupy wiekowej lek można stosować wyłącznie na plecach, nacierając niewielką ilością żelu górne partie pleców. Miejsce aplikacji żelu powinno być natychmiast zakryte odzieżą (podkoszulka, koszulka lub podobna odzież dziecięca).

Dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy życia

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Depulol”).

Jeżeli podczas stosowania leku objawy utrzymują się dłużej niż tydzień, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Depulol

W razie zastosowania na skórę zbyt dużej ilości leku i wystąpienia niepokojących objawów, np.

podrażnienia skóry lub duszności, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przypadkowe przedawkowanie może powodować podrażnienia skóry.

Pominięcie zastosowania dawki leku Depulol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U osób wrażliwych mogą wystąpić podrażnienia, skórne reakcje alergiczne (rumień), objawy uczulenia np. wysypka, duszności (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Depulol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Depulol

  • Substancjami czynnymi leku są: olejek eukaliptusowy (Eucalyptus globulus, aetheroleum), olejek rozmarynowy (Rosmarinus officinalis L., aetheroleum), balsam peruwiański (Myroxylon balsamum var. pereirae, balsamum). 100 g żelu zawiera 5 g olejku eukaliptusowego, 5 g olejku rozmarynowego oraz 6 g balsamu peruwiańskiego.
  • Pozostałe składniki to: Karbomer 934 P, sodu wodorotlenek 30%, Polisorbat 20, emulgator

Pionier 5300, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Depulol i co zawiera opakowanie Lek Depulol ma postać beżowego żelu.

Jedno opakowanie leku zawiera 20 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E mailto:adr@urpl.gov.pl

Informacja o leku tel.: (22) 742 00 22 e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:informacjaoleku@hascolek.pl

Dzieci


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_benzoesowy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.