Oryginalna ulotka dla Brintellix
tabletki powlekane

produkt na receptę

Wortioksetyna (vortioxetine)

Dawka:

10 mg

Opakowanie:

28 tabletek
w 55% aptek, refundowany
Brintellix to lek przeznaczony do leczenia epizodów depresyjnych o dużym nasileniu. Preparat zawiera wortioksetynę, która poprawia nastrój, działa uspokajająco i ułatwia zasypianie.

Ulotki Brintellix dla opakowania 28 tabletek (10 mg).

Wybrany dokument Brintellix:
Dokument z 2019-08-19
PDF
dokument PDF dla Brintellix

Podgląd dokumentu PDF Brintellix

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2019-08-19

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Brintellix 10 mg tabletki powlekane

Wortioksetyna (Vortioxetinum)

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Brintellix i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Brintellix

3. Jak przyjmować lek Brintellix

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Brintellix

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Brintellix i w jakim celu się go stosuje

Lek Brintellix zawiera substancję czynną wortioksetynę1. Należy on do grupy leków zwanych lekami przeciwdepresyjnymi i przepisano go pacjentowi w celu leczenia depresji.

Wykazano, że lek Brintellix łagodzi wiele objawów depresji, w tym smutek, napięcie wewnętrzne (uczucie lęku), zaburzenia snu (mniejsza ilość snu), zmniejszony apetyt, trudności z koncentracją, poczucie braku wartości, utrata zainteresowania wykonywaniem ulubionych czynności, uczucie spowolnienia.

Lek Brintellix jest stosowany w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u osób dorosłych.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Brintellix

Kiedy nie przyjmować leku Brintellix:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na wortioksetynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki na depresję znane jako nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy lub selektywne inhibitory MAO-A. W razie wątpliwości należy zapytać lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Brintellix, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

 • przyjmuje leki o tzw. działaniu serotoninergicznym, takie jak:
 • tramadol (silny lek przeciwbólowy).
 • sumatryptan i leki podobne, których nazwy substancji czynnych kończą się na “tryptan” (stosowane w leczeniu migreny).

Przyjmowanie tych leków razem z lekiem Brintellix może zwiększyć ryzyko wystąpienia zespółu serotoninowego. Zespół ten może przebiegać z omamami, mimowolnymi skurczami mięśni, przyspieszonym biciem serca, wysokim ciśnieniem krwi, gorączką, nudnościami i biegunką.

 • miał napady drgawkowe (napady padaczkowe).

Leczenie będzie prowadzone z zachowaniem ostrożności, jeśli u pacjenta występowały napady drgawek lub jeśli obecnie występują nieustabilizowane napady drgawek/padaczka. Stosowanie leków przeciwdepresyjnych pociąga za sobą ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych. Leczenie należy przerwać u każdego pacjenta, u którego napady wystąpią po raz pierwszy lub ich częstość się zwiększy się.

 • wystąpiła u niego mania;
 • ma tendencję do krwawień lub siniaków;
 • ma małe stężenie sodu we krwi;
 • ma 65 lat lub więcej;
 • cierpi na ciężką chorobę nerek;
 • cierpi na ciężką chorobę wątroby lub na chorobę wątroby zwaną marskością.

Myśli samobójcze i nasilenie depresji

U pacjentów z depresją i (lub) zaburzeniami lękowymi mogą niekiedy wystąpić myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa. Myśli te mogą się nasilić po rozpoczęciu stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ wszystkie te leki zaczynają działać dopiero po pewnym czasie, zazwyczaj po dwóch tygodniach, a niekiedy później.

Wystąpienie myśli samobójczych jest bardziej prawdopodobne jeśli:

 • u pacjenta w przeszłości występowały myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa;
 • pacjent jest młodą osobą dorosłą.

Informacje z badań klinicznych wskazują na wzrost ryzyka zachowań samobójczych u dorosłych w wieku poniżej 25 lat z chorobami psychicznymi leczonymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpią myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić te osoby o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub zaburzenia lękowe się nasiliły lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu pacjenta.

Dzieci i młodzież Lek Brintellix nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak informacji dotyczących tej grupy wiekowej.

Lek Brintellix a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

 • fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid, tranylcypromina (leki stosowane w leczeniu depresji, zwane nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy).

Jeśli pacjent przyjmował którykolwiek z tych leków, musi odczekać14 dni zanim rozpocznie przyjmowanie leku Brintellix. Po przerwaniu leczenia tym lekiem należy odczekać 14 dni przed rozpoczęciem przyjmowania któregokolwiek z tych leków.

 • moklobemid (lek stosowany w leczeniu depresji).
 • selegilina, razagilina (leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona).
 • linezolid (lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych).
 • lit (lek stosowany w leczeniu depresji i zaburzeń psychicznych) lub tryptofan.
 • leki obniżające stężenie sodu.
 • ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy i innych zakażeń).
 • karbamazepina, fenytoina (leki stosowane w leczeniu padaczki i innych chorób).
 • warfaryna, dipirydamol, fenprokumon, kwas acetylosalicylowy w małych dawkach (leki rozrzedzające krew).

Leki zwiększające ryzyko napadów drgawkowych:

 • sumatryptan i podobne leki zawierające substancję czynną o nazwie kończącej się na “tryptan”.
 • tramadol (silny lek przeciwbólowy).
 • meflochina (lek stosowany w profilaktyce i leczeniu malarii).
 • bupropion (lek stosowany w leczeniu depresji, a także u osób rzucających palenie).
 • fluoksetyna, paroksetyna i inne leki stosowane w leczeniu depresji, zwane SSRI/SNRI, leki trójpierścieniowe.
 • ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (lek stosowany w leczeniu depresji).
 • chinidyna (lek stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca).
 • chlorpromazyna, chlorprotiksen, haloperydol (leki stosowane w zaburzeniach psychicznych należące do grup leków zwanych fenotiazynami, tioksantenami, butyrofenonami).

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu o przyjmowaniu któregokolwiek z wyżej wymienionych leków, ponieważ lekarz prowadzący powinien wiedzieć, że pacjent jest już narażony na ryzyko napadów padaczkowych.

Stosowanie leku Brintellix z alkoholem

Jak wiele innych leków, jednoczesne stosowanie tego leku i alkoholu nie jest zalecane.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża Leku Brintellix nie należy stosować w ciąży, chyba, że lekarz uważa, iż jest to bezwzględnie konieczne.

Pacjentki, które w pierwszych 3 miesiącach ciąży przyjmowały leki na depresję, w tym Brintellix, powinny być świadome ryzyka wystąpienia u noworodka następujących objawów: trudności w oddychaniu, sinego zabarwienia skóry, napadów drgawkowych, zmiany temperatury ciała, trudności z pobieraniem pokarmu, wymiotów, małego stężenia cukru we krwi, sztywności lub wiotkości mięśni, wzmożonych odruchów, drżenia, drżączki, drażliwości, letargu, ciągłego płaczu, senności i trudności ze snem. Jeśli u noworodka występuje którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy poinformować położną i (lub) lekarza o przyjmowaniu leku Brintellix. Leki takie jak Brintellix stosowanie podczas ciąży, a zwłaszcza w ostatnich 3 miesiącach ciąży, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkiej choroby zwanej przetrwałym nadciśnieniem płucnym u noworodków (PPHN), powodującej u dziecka przyspieszony oddech i siny kolor skóry. Objawy te zazwyczaj występują w ciągu pierwszych 24 godzin po porodzie. Jeśli objawy takie wystąpią, należy natychmiast powiedzieć o tym położnej i (lub) lekarzowi.

Karmienie piersią

Należy spodziewać się, że składniki leku Brintellix będą przenikać do mleka kobiecego. Nie należy stosować leku Brintellix podczas karmienia piersią. Lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka powinna przerwać karmienie piersią, czy przerwać stosowanie leku Brintellix, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

U zwierząt niektóre leki przeciwdepresyjne, takie jak wortioksetyna mogą obniżać jakość nasienia.

Teoretycznie może to mieć wpływ na płodność. Wortioksetyna nie wykazywała takiego działania w badaniach na zwierzętach; wpływu na ludzi jak dotąd nie zaobserwowano.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Brintellix nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zaleca się jednak ostrożność podczas wykonywania tych czynności po rozpoczęciu leczenia lekiem Brintellix lub po zmianie dawki.

3. Jak przyjmować lek Brintellix

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Brintellix wynosi 10 mg wortioksetyny w pojedynczej dawce dobowej u dorosłych w wieku poniżej 65 lat. Lekarz może zwiększyć dawkę leku maksymalnie do 20 mg wortioksetyny na dobę lub zmniejszyć do minimalnej dawki 5 mg wortioksetyny na dobę w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Dla osób w wieku 65 lat lub starszych dawka początkowa wynosi 5 mg wortioksetyny raz na dobę.

Sposób podawania

Należy przyjąć jedną tabletkę popijając szklanką wody.

Tabletkę można przyjmować z jedzeniem lub bez.

Czas trwania leczenia

Należy przyjmować lek Brintellix tak długo, jak to zalecił lekarz.

Należy nadal przyjmować Brintellix nawet, jeśli przez pewien czas pacjent nie odczuwa poprawy.

Leczenie należy kontynuować przez co najmniej 6 miesięcy po tym, jak pacjent poczuje się lepiej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Brintellix

Jeśli pacjent przyjął większą niż przepisana dawkę leku Brintellix, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na izbę przyjęć najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku i wszelkie pozostałe tabletki. Należy postąpić tak, nawet jeśli nie występują żadne objawy dyskomfortu.

Objawami przedawkowania są zawroty głowy, nudności, biegunka, uczucie dyskomfortu w żołądku, swędzenie całego ciała, senność i zaczerwienienie twarzy.

Pominięcie przyjęcia leku Brintellix

Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Brintellix

Nie należy przerywać przyjmowania leku Brintellix bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Obserwowane działania niepożądane były na ogół łagodne do umiarkowanych i występowały w ciągu pierwszych dwóch tygodni leczenia. Reakcje były zwykle przejściowe i nie prowadziły do przerwania leczenia.

Niżej wymienione działania niepożądane były zgłaszane z następującą częstością.

Bardzo często: mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób

 • nudności

Często: mogą występować maksymalnie u 1 na 10 osób

 • biegunka, zaparcie, wymioty
 • zawroty głowy
 • swędzenie całego ciała
 • zmniejszony apetyt
 • dziwne sny

Niezbyt często: mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 osób

 • zgrzytanie zębami
 • zaczerwienienie twarzy
 • nocne poty

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

 • zespół serotoninowy (patrz punkt 2)

U pacjentów przyjmujących leki tego typu obserwowano wzrost ryzyka złamań kości.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Brintellix

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Brintellix http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc

 • Substancją czynną leku jest wortioksetyna. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg wortioksetyny (w postaci bromowodorku).
 • Pozostałe składniki to mannitol (E421), mikrokrystaliczna celuloza, hydroksypropyloceluloza, karboksymetyloskrobia sodowa (typu A), magnezu stearynian, hypromeloza, Makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Brintellix i co zawiera opakowanie

Żółte tabletki powlekane w kształcie migdałów o wymiarach 5 x 8,4 mm, z napisem “TL” po jednej stronie i “10” po drugiej stronie tabletki.

Lek Brintellix tabletki powlekane 10 mg jest dostępny w blistrach po 7, 14, 28, 56, 56 x 1, 98, 98 x 1, 126 (9x14), 490 (5 x (98x1)) tabletek oraz w pojemnikach po 100 i 200 tabletek.

Opakowania po 56 x 1, 98 x 1 i 490 tabletek powlekanych zawierają blistry z pojedynczymi dawkami leku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien Lundbeck S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 340 2828

Lietuva UAB Lundbeck Lietuva

Tel: + 370 5 231 4188

България Lundbeck Export A/S Representative Office

Tel: +359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg Lundbeck S.A.

Tél: +32 2 340 2828

Česká republika Lundbeck Česká republika s.r.o.

Tel: +420 225 275 600

Magyarország Lundbeck Hungaria Kft.

Tel: +36 1 4369980

Danmark Lundbeck Pharma A/S

Tlf: +45 4371 4270

Malta H. Lundbeck A/S

Tel: + 45 36301311

Deutschland Lundbeck GmbH

Tel: +49 40 23649 0

Nederland Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901

Eesti Lundbeck Eesti AS

Tel: + 372 605 9350

Norge H. Lundbeck AS

Tlf: +47 91 300 800

Ελλάδα Lundbeck Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich Lundbeck Austria GmbH

Tel: +43 1 331 070

España Lundbeck España S.A.

Tel: +34 93 494 9620

Polska Lundbeck Poland Sp. z o. o.

Tel.: + 48 22 626 93 00

France Lundbeck SAS

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Portugal Lundbeck Portugal Lda

Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska Lundbeck Croatia d.o.o.

Tel.: + 385 1 3649 210

România Lundbeck Export A/S

Tel: +40 21319 88 26

Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited

Tel: +353 1 468 9800

Slovenija Lundbeck Pharma d.o.o.

Tel.: +386 2 229 4500

Ísland Lundbeck Export A/S, útibú á Íslandi

Tel: +354 414 7070

Slovenská republika Lundbeck Slovensko s.r.o.

Tel: +421 2 5341 42 18

Italia Lundbeck Italia S.p.A.

Tel: +39 02 677 4171

Suomi/Finland Oy H. Lundbeck Ab

Puh/Tel: +358 2 276 5000

Κύπρος Lundbeck Hellas A.E

Τηλ.: +357 22490305

Sverige H. Lundbeck AB

Tel: +46 4225 4300

Latvija SIA Lundbeck Latvia

Tel: + 371 6 7 067 884 United Kingdom Lundbeck Limited

Tel: +44 1908 64 9966

Data ostatniej aktualizacji ulotki: MM/RRRR

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.euhttp://www.ema.europa.eu.

http://www.ema.europa.eu/ http://www.ema.europa.eu/


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/wortioksetyna

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.