dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy wszystkich opakowań.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mixtard 30 40 jednostek międzynarodowych/ml zawiesina do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka zawiera 10 ml odpowiadających 400 jednostkom międzynarodowym.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Mixtard 30 zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, co oznacza, że Mixtard 30 jest praktycznie „wolny od sodu”. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Zawiesina do wstrzykiwań.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt Mixtard jest wskazany w leczeniu cukrzycy.

Dawkowanie produktu Mixtard ustalane jest indywidualnie i określane zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta.

Szczególne grupy pacjentów Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku ≥ 65 lat) Produkt Mixtard może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież Produkt Mixtard może być stosowany u dzieci i młodzieży.

Zmiana stosowanych rodzajów insulinowych produktów leczniczych Podczas zmiany z insulinowych produktów leczniczych o pośrednim lub długim czasie działania, może być konieczne dostosowanie dawki i czasu podawania produktu Mixtard.

W czasie zmiany stosowanego rodzaju insuliny i kilka tygodni po zmianie zaleca się dokładne monitorowanie stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4.4). Sposób podawania Produkt Mixtard jest dwufazową insuliną ludzką, będącą mieszaniną insuliny szybko (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 3 lat temu.
Źródło: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających insulin

W kolejności według dostępności w aptekach.