Oryginalna ulotka dla Trisept Maxpłyn

produkt biobójczy

Opakowanie:

5 litrów
w 1% aptek, od 7,00 zł do 450,00 zł

Koszyk:

Ulotki Trisept Max dla opakowania 5 litrów.

Wybrany dokument Trisept Max:
Dokument z 2020-03-21
PDF
dokument PDF dla Trisept Max

Podgląd dokumentu PDF Trisept Max

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-03-21

Ulotki innych produktów zawierających ethanol+isopropanol

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Producent: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S edycja 01/PL, z dnia: 09.03.2020 data wydruku: 09.03.2020 strona 1 z 9 TRISEPT MAX KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRODUCENTA 1.1. Identyfikator produktu.

nazwa substancji: TRISEPT MAX numer CAS: nie nadano numer indeksowy nie nadano numer WE (EINECS) nie nadano 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Produkt służący do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym.

Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki producent Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna adres i telefon producenta 03-176 Warszawa, ul. Aleksandra Fleminga 2, tel: +48 225108001 osoba odpowiedzialna za

Kartę Radosław Bilski, e-mail: bhp@polfa-tarchomin.com.pl tel: +48 225108534 1.4. Numer telefonu alarmowego.

W sytuacji awaryjnej, telefon:

Od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1500 Dział BHP tel: +48 225108534

Od poniedziałku do niedzieli całą dobę : Służba Ochrony Ppoż. i Chem. - „Polfa” Tarchomin S.A. Tel: +48 225108888

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1. Klasyfikacja substancji zgodna z Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (GHS/CLP)

Substancje ciekłe łatwopalne kategoria zagrożenia 2.

Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2.

Działanie toksyczne na narządy docelowe w następstwie jednorazowego narażenia, kategoria 3.

zgodna z Dyrektywami: 67/548/EWG lub 1999/45/WE

Substancja wysoce łatwopalna. F

Substancja drażniąca. Xi 2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 GHS/CLP: piktogram: GHS02,GHS07 hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 Działa drażniąco na oczy.

mailto:bhp@polfa-tarchomin.com.pl edycja 01/PL, z dnia: 09.03.2020 data wydruku: 09.03.2020 strona 2 z 9 TRISEPT MAX KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni.

Palenie wzbronione.

P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P261 Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.

P305+351+338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P370+378 W przypadku pożaru: Użyć Gaśnicy CO2, gaśnicy pianowej, proszkowej do gaszenia.

P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

2.3. Inne zagrożenia

Może tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH MIESZANINY Składnik Klasyfikacja Stężenie

Alkohol etylowy 96% Flam. Liq. 2, H225 73,00%

Alkohol izopropylowy Flam Liq 2, Eye Irrit 2, STOT SE 3, H225, H319, H336 10%

Gliceryna brak 10%

Woda destylowana brak 7,0%

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Porady ogólne:

Usunąć osobę poszkodowaną z miejsca zagrożenia. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Jeżeli oddech jest utrudniony należy wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, należy wykonać sztuczne oddychanie i wezwać lekarza. Lekarzowi należy pokazać Kartę Charakterystyki i/lub etykietę substancji.

w przypadku wdychania:

Jeżeli nastąpiło zatrucie inhalacyjne: wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić drożność dróg oddechowych. W przypadku, gdy oddech jest utrudniony, wezwać lekarza, pokazać Kartę Charakterystyki i/lub etykietę substancji.

w przypadku kontaktu ze skóra:

Brak narażenia tą drogą. W razie wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznej skierować poszkodowanego do lekarza.

w przypadku kontaktu z oczami:

W przypadku kontaktu substancji z oczami, usunąć szkła kontaktowe, a następnie przepłukać je wodą przy otwartych powiekach przez minimum 15 minut. W przypadku wystąpienia niekorzystnych symptomów konieczna konsultacja okulistyczna.

w przypadku połknięcia:

Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Nie wywoływać wymiotów. Skonsultować się z lekarzem, pokazać Kartę Charakterystyki i/lub etykietę substancji.

edycja 01/PL, z dnia: 09.03.2020 data wydruku: 09.03.2020 strona 3 z 9 TRISEPT MAX KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Mogą wystąpić następujące symptomy: wysuszenie skóry (przy długotrwałym stosowaniu), ból/zawroty głowy (w dużym stężeniu przy inhalacji), podrażnienie/pieczenie oczu, możliwy ból brzucha i mdłości oraz objawy zbliżone do upojenia alkoholowego.

Kontakt z substancją może powodować reakcje alergiczne u osób uczulonych.

Szczegółowe informacje - patrz sekcja 11.1.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruć.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zalecenia ogólne: Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję.

Zawiadomić przełożonych (nadzór) o pożarze.

Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu pożaru.

Jeżeli to możliwe, przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą podręcznych, dostępnych środków gaśniczych.

5.1. Środki gaśnicze

W przypadku pożaru zastosować suche środki chemiczne, CO2, zraszanie wodą lub piany. Nie gasić strumieniem wody!

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją

Podczas pożaru następuje rozkład substancji, podczas spalania wydzielają się: tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2).

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Gasić za pomocą specjalistycznego sprzętu, uwzględniając charakter innych palących się substancji, obiektów lub przedmiotów. W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej nosić odzież ochronną i aparaty izolujące drogi oddechowe. Pary produktu mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary produktu są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń. Zagrożone ogniem pojemniki chłodzić rozpylonym strumieniem wody z bezpiecznej odległości.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zawiadomić otoczenie i przełożonych/nadzór o awarii.

W razie potrzeby wezwać Państwową Straż Pożarną (Służbę Ratownictwa Chemicznego).

Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii.

Nosić środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się substancji do ścieków/kanalizacji lub wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadku przedostania się dużych ilości substancji do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze.

edycja 01/PL, z dnia: 09.03.2020 data wydruku: 09.03.2020 strona 4 z 9 TRISEPT MAX KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

W przypadku niewielkiego skażenia:

Wynieść pojemniki z obszaru skażenia. Rozpuścić w wodzie i zebrać, ewentualnie, jeśli nie ma takiej możliwości, wchłonąć obojętnym suchym materiałem lub sorbentem i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Należy używać narzędzi nie wytwarzających iskier oraz wyposażenia zapobiegającego wybuchom.

W przypadku dużego skażenia:

Wynieść pojemniki z obszaru skażenia. Podchodzić do obszaru skażenia z wiatrem. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Rozlany produkt należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Należy używać narzędzi nie wytwarzających iskier oraz wyposażenia zapobiegającego wybuchom. Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obsługi - patrz sekcja 7.

Informacje na temat środków ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8.

Informacje na temat usuwania i utylizacji odpadów - patrz sekcja 13.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Podczas pracy z substancją nie spożywać pokarmów i napojów; nie palić tytoniu, unikać bezpośredniego kontaktu (szczególnie oczu), unikać wdychania oparów substancji, przestrzegać zasad higieny osobistej.

Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki higieny produkcyjnej. Stosować odzież i sprzęt ochronny (patrz sekcja 8), pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać z dala od źródła ciepła, iskrzenia, otwartego płomienia lub innych źródeł zapłonu. Używać wyposażenia elektrycznego odpornego na eksplozję. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Podjąć środki ostrożności przeciw wyładowaniom elektrostatycznym. Puste pojemniki mogą zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz sekcja 10), napojów i jedzenia. Przechowywać pod zamknięciem. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Temperatura w pomieszczeniu przechowywania nie powinna przekraczać 25oC.

7.3. Szczególne zastosowania końcowe brak

8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1. Parametry dotyczące kontroli Brak NDS dla mieszaniny.

Izopropanol NDS = 900 mg/m3 NDSCh: 1200 mg/m3 Etanol NDS = 1900 mg/m3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U.

2018 poz. 1286 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001286 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001286 edycja 01/PL, z dnia: 09.03.2020 data wydruku: 09.03.2020 strona 5 z 9 TRISEPT MAX KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) 8.2. Kontrola narażenia

Stosowane techniczne środki kontroli:

W celu utrzymania stężenia czynnika szkodliwego w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń, podczas pracy z substancją wskazana jest miejscowa wentylacja wywiewna. Niezależnie od wentylacji miejscowej niezbędna jest zawsze wentylacja ogólna pomieszczenia. Zabezpieczenia techniczne mogą być także potrzebne w celu utrzymywania koncentracji gazów, oparów lub pyłów poniżej dolnej granicy wybuchu.

Indywidualne środki ochrony / indywidualny sprzęt ochronny:

W normalnych warunkach nie jest wymagana. W przypadku dużego stężenia oparów stosować ochronę dróg oddechowych.

Ochrona dróg oddechowych: maski lub półmaski z filtrem (wkładem) przewidzianym dla oparów organicznych (typ AX).

Ochrona skóry: stosowanie kremu ochronnego na skórę.

Ochrona rąk: stosowanie kremu ochronnego na skórę.

Ochrona oczu: stosować okulary ochronne/gogle zgodne z PN-EN 166.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych wygląd Ciecz bezbarwna zapach Charakterystyczny alkoholowy próg zapachu brak dostępnych danych pH brak dostępnych danych temperatura topnienia brak dostępnych danych początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia brak dostępnych danych temperatura zapłonu brak dostępnych danych szybkość parowania brak dostępnych danych palność (ciała stałego, gazu) nie dotyczy dolna granica wybuchowości brak dostępnych danych prężność par brak dostępnych danych gęstość par brak dostępnych danych gęstość względna brak dostępnych danych rozpuszczalność brak dostępnych danych współczynnik podziału: n-oktanol/woda;

brak dostępnych danych temperatura samozapłonu brak dostępnych danych edycja 01/PL, z dnia: 09.03.2020 data wydruku: 09.03.2020 strona 6 z 9 TRISEPT MAX KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) temperatura rozkładu brak dostępnych danych lepkość brak dostępnych danych właściwości wybuchowe brak dostępnych danych właściwości utleniające brak dostępnych danych

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 10.1. Reaktywność

Produkt reaguje z silnymi utleniaczami ,metalami alkalicznymi, tlenkami metali, kwasami.

10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna przy spełnieniu warunków transportu, przechowywania i stosowania (patrz – sekcja 7).

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach przechowywania i użytkowania nie występują.

10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać źródeł ognia (iskier lub płomieni). Nie poddawać pojemników działaniu ciśnienia, nie ciąć, nie spawać, nie lutować, nie wiercić, nie szlifować, chronić przed ciepłem oraz źródłami zapłonu, silnymi utleniaczami.

Uniemożliwić oparom kumulację w pomieszczeniach.

10.5. Materiały niezgodne

Unikać kontaktu z silnie utleniającymi substancjami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Brak rozkładu w normalnych warunkach, przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.

edycja 01/PL, z dnia: 09.03.2020 data wydruku: 09.03.2020 strona 7 z 9 TRISEPT MAX KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Etanol

Ryby > 8140 mg/l/48h (Leuciscus idus)

Dafnie 9268-14221 mg/l/48h (Daphnia magna)

Glony > 5000 mg/l/16h (Scenedesmus quadricauda)

Bakterie > 6500 mg/l/16h (Pseudomonas putida)

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Etanol (dane dla stężenia 96%): LD50 > 6200-17 800 mg/kg (doustnie, szczur) LD50 > 20 000 mg/kg (skóra, królik) LC50 > 8 000 mg/l/4h (wdychanie, szczur)

Izopropanol (stężony) LD50 = 5045 mg/kg (doustnie, szczur) LC50 > 5 mg/l (drogi oddechowe, szczur) LD50 > 12800 mg/kg (na skórę, królik) działanie żrące / drażniące na skórę:

Długotrwałe stosowanie może powodować wysuszenie skóry.

poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy:

Może powodować podrażnienie oczu, śluzówki, ostry stan zapalny i oparzenia rogówki z powikłaniami ze strony gałki ocznej.

działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:

Może powodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej oraz uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Przedłużony, wielokrotny kontakt może powodować reakcje alergiczne u wrażliwych osób.

działanie mutagenne na komórki rozrodcze:

Brak dostępnych danych.

działanie rakotwórcze:

Brak dostępnych danych.

szkodliwe działanie na rozrodczość:

Brak dostępnych danych.

działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe:

Brak dostępnych danych.

działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane:

Brak dostępnych danych.

zagrożenie spowodowane aspiracją:

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

edycja 01/PL, z dnia: 09.03.2020 data wydruku: 09.03.2020 strona 8 z 9 TRISEPT MAX KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Izopropanol

Ryby > 100 mg/l, 48 h, Leuciscus idus melanotus

Ryby = 9640 mg/l, 96 h, Pimephales promelas

Dafnie > 100 mg/l, 48 h, Daphnia magna

Algi > 100 mg/l/72h, Scenedesmus subspicatus 12.1. Toksyczność brak dostępnych danych 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ulega łatwej biodegradacji.

12.3. Zdolność do bioakumulacji brak dostępnych danych 12.4. Mobilność w glebie

Produkt mobilny w glebie i w wodzie.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB brak dostępnych danych 12.6. Inne szkodliwe skutki działania brak dostępnych danych

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Znacznych ilości odpadowego produktu nie należy odprowadzać do kolektora sanitarnego, ale należy je poddać obróbce w odpowiedniej oczyszczalni. Należy utylizować nadmiar produktów i produkty nie nadające się do recyklingu w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały wyczyszczone lub wypłukane od wewnątrz. Puste pojemniki lub ich wykładziny mogą zachowywać resztki produktu. Opary pozostałości produktu mogą tworzyć wewnątrz pojemnika atmosferę wysoce łatwopalną albo wybuchową.

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Substancja występuje w wykazie Komitetu Ekspertów ONZ ds. Przewozu Materiałów Niebezpiecznych na liście towarów niebezpiecznych w transporcie pod numerem 1170.

Podlega przepisom ADR/RID, IMDG, ADN/ADNR, IATA.

14.1. Numer UN (numer ONZ) 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN ETANOL W ROZTWORZE 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie klasa 3 edycja 01/PL, z dnia: 09.03.2020 data wydruku: 09.03.2020 strona 9 z 9 TRISEPT MAX KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) 14.4. Grupa pakowania III grupa pakowania 14.5. Zagrożenia dla środowiska

Nie.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników warunki transportowania powinny być identyczne lub zbliżone jak warunki przechowywania, patrz sekcja 7.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC brak dostępnych danych

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP / GHS).

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010 i 830/2015 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U.

2018 poz. 1286 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie jest wymagane wykonanie Oceny Bezpieczeństwa Chemicznego

16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w Karcie nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu substancji.

Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.

wersja / data aktualizacji edycja 01/PL, z dnia: 09.03.2020 roku http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001286 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001286

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.