Oryginalna ulotka dla Septolux Max aerozol

Benzydamina (benzydamine)

Lek bez recepty

Produkt o kategorii ATC A01AD: Problemy pokarmowe, Preparaty stomatologiczne, Preparaty stomatologiczne, Inne leki do miejscowego stosowania w jamie ustnej.

Produkt przypisany do tematów: Ból gardła.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 15 mililitrów (0,30%).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających benzydamine

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Septolux Max, 3 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór

Benzydamini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Septolux Max i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Septolux Max

3. Jak stosować lek Septolux Max

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Septolux Max

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Septolux Max i w jakim celu się go stosuje

Septolux Max zawiera benzydaminę1, która należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Działa przeciwbólowo i zmniejsza obrzęk (stan zapalny). Septolux Max jest stosowany u dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła (ból, zaczerwienienie, obrzęk) lub podrażnieniami błony śluzowej jamy ustnej lub gardła.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Septolux Max

Kiedy nie stosować leku Septolux Max

 • jeśli pacjent ma uczulenie na benzydaminy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Septoluxu Max należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent jest uczulony na kwas acetylosalicylowy lub inne leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne (zwanych NLPZ)
 • jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości astma oskrzelowa lub choroby alergiczne, ponieważ w takim przypadku ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli lub alergii jest zwiększone.

Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 7 dni. Jeśli objawy nie ustąpią lub pacjent czuje się gorzej po 3 dniach, jeśli wystąpi gorączka lub inne objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym.

Należy unikać kontaktu leku z oczami.

Lek Septolux Max a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono, by inne leki wpływały na działanie leku Septolux Max, ani żeby Septolux Max zmieniał działanie innych leków.

Septolux Max z jedzeniem i piciem

Natychmiast po zastosowaniu leku może wystąpić uczucie drętwienia w jamie ustnej lub gardle.

Należy unikać jedzenia i picia do czasu ustąpienia uczucia drętwienia.

Lek należy stosować po jedzeniu i piciu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Septolux Max nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Septolux Max nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Septolux Max zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E 218)

Może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.

Septolux Max zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg w jednej dawce.

3. Jak stosować lek Septolux Max

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli:

Lek jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych.

Zalecana dawka to każdorazowo od 2 do 4 dawek (rozpyleń) aerozolu, od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5 – 3 godziny. Jedno naciśnięcie pompki dozującej (urządzenie pomiarowe) dostarcza jedną dawkę aerozolu.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 7 dni, o ile lekarz nie zdecyduje inaczej. Jeśli objawy nie ustępują lub pacjent czuje się gorzej po 3 dniach, jeśli wystąpi gorączka lub inne objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież:

Lek ten nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Instrukcja użycia: rys. 1 rys. 2

Ustawić końcówkę dozownika w pozycji poziomej (rys. 1).

Jeśli lek jest stosowany po raz pierwszy, trzymając butelkę w pozycji pionowej, należy mocno nacisnąć dozownik kciukiem lub palcem wskazującym. Czynność należy powtórzyć 5 razy w celu uzyskania prawidłowego rozpylania. Jeśli lek stosowany jest po raz kolejny, dozownik należy nacisnąć 2 razy.

Następnie należy skierować końcówkę dozownika do jamy ustnej i nacisnąć dozownik (rys. 2).

Podczas rozpylania pacjent powinien wstrzymać oddech.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Septolux Max

W razie zażycia dawki większej niż zalecana lub przypadkowego połknięcia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Septolux Max

Jeśli pacjent pominie dawkę leku, powinien ją zastosować jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi jakiekolwiek z następujących działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie tego leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem ratunkowym:

 • obrzęk twarzy, rąk i stóp, oczu, warg i (lub) języka, które mogą powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu (obrzęk naczynioruchowy) – bardzo rzadko występujące działanie niepożądane,
 • reakcja alergiczna (nadwrażliwość). Ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) z objawami takimi jak: trudności w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej, i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd skóry lub wystające guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła oraz które mogą być potencjalnie zagrażające życiu (jest to działanie niepożądane, którego częstość występowania jest nieznana – nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Wkrótce po przyjęciu leku może wystąpić uczucie drętwienia lub pieczenia w jamie ustnej lub gardle.

Ta reakcja jest związana z normalnym działaniem leku i ustępuje po krótkim czasie. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić nudności lub wymioty, które są wywołane przez odruch podrażnienia gardła, związany z przyjęciem leku. Objawy te ustępują samoistnie po przerwaniu przyjmowania leku.

U pacjentów stosujących benzydaminę w aerozolu zgłaszano także poniższe działania niepożądane, z następującą częstością występowania:

 • niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów) – nadwrażliwość na światło,
 • rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) – pieczenie i suchość w jamie ustnej
 • bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) – trudności w oddychaniu lub przełykaniu (skurcz krtani lub skurcz oskrzeli).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Septolux Max

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Okres ważności po pierwszym użyciu: 160 dni.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Septolux Max

 • Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek.

Jeden mililitr leku Septolux Max aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku, co odpowiada 2,68 mg benzydaminy.

Jedna dawka aerozolu (0,17 ml) zawiera 510 mikrogramów benzydaminy chlorowodorku, co odpowiada 456 mikrogramom benzydaminy.

 • Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), sodu cyklaminian (E 952), glicerol (E 422), sodu wodorowęglan, polisorbat 80, etanol 96%, aromat mięty pieprzowej

zawierający olejek mięty pieprzowej, etanol, mentol], kwas fosforowy stężony (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Septolux Max i co zawiera opakowanie

Klarowny, bezbarwny roztwór o charakterystycznym zapachu mięty w białej butelce (HDPE) o objętości 15 ml, z białą pompką dozującą (LDPE/HDPE) i białym aplikatorem do pompki dozującej (PP), w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowania: 75 dawek (15 ml).

Opakowanie: 1 butelka.

Podmiot odpowiedzialny PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Polska

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Valeant sp. z o.o. sp. j.

ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Tel.: (+48 17) 865 51 00

Fax: (+48 17) 862 46 18

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Bułgaria: Гарганта Форте 3 mg/ml cпрей за устна лигавицa, разтвор Dania: Bertolix Finlandia: Bertolix 3 mg/ml sumute suuonteloon, liuos Grecja: Physiopaine Forte 3 mg/ml, στοματικό εκνέφωμα, διάλυμα Norwegia: Bertolix Polska: Septolux Max Republika Czeska: Garganta 3 mg/ml orální sprej, roztok Słowacja: Garganta Forte 3 mg/ml orálna roztoková aerodisperzia Szwecja: Bertolix 3 mg/ml munhålespray, lösning Węgry: FaringoStop 3 mg/ml szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09.12.2016 r.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/benzydamina