Oryginalna ulotka dla Atropini Sulfas
substancja

surowiec farmaceutyczny

Atropina (atropine)

Dawka:

1000 mg

Opakowanie:

1 gram
w 1% aptek
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach przewodu pokarmowego, alkaloidy atropa belladonna i ich pochodne (kategoria ATC A03BA).

Ulotki Atropini Sulfas dla opakowania 1 gram (1000 mg).

Wybrany dokument Atropini Sulfas:
Dokument z 2020-10-06
PDF
dokument PDF dla Atropini Sulfas

Podgląd dokumentu PDF Atropini Sulfas

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-10-06

Ulotki innych produktów zawierających atropine

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

5908-99-6_(PL) strona: 1/7

Data druku: 22.09.2014

Aktualizacja: 22.09.2014

Numer wersji 24

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 39.4.0.1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

 • 1.1 Identyfikator produktu
 • Nazwa handlowa: siarczan atropiny

Atropni sulfas

 • Numer artykułu: 109540 100157
 • Numer według CAS: 5908-99-6
 • Numer WE: 200-235-0
 • Numer indeksu: 614-011-00-9
 • 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

 • Zastosowanie substancji / preparatu Farmaceutyczne substancje czynne
 • 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
 • Producent/Dostawca: Pharma-Cosmetic Sp. z o.o./Fagron sp. z o.o.

ul. Pasternik 26 31-354 Kraków

Polska

 • Komórka udzielająca informacji:

Tel: +48 (0)12 334 35 12 FAX: +48 (0)12 334 35 13

 • 1.4 Numer telefonu alarmowego: Ośrodek Informacji Toksykologicznej w Krakowie, tel: +48 (0)12 411 99 99 (czynny codziennie, przez całą dobę)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

 • 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
 • Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 GHS06 czaszka i skrzyżowane piszczele Acute Tox. 2 H300 Połknięcie grozi śmiercią.

Acute Tox. 1 H330 Wdychanie grozi śmiercią.

 • Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE T+; Produkt bardzo toksyczny R26/28: Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
 • 2.2 Elementy oznakowania
 • Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Substancja jest klasyfikowana i oznakowana zgodnie z przepisami CLP.

 • Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia GHS06
 • Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H300+H330 Grozi śmiercią po połknięciu lub w następstwie wdychania.

(ciąg dalszy na stronie 2) PL strona: 2/7

Data druku: 22.09.2014

Aktualizacja: 22.09.2014

Numer wersji 24

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: siarczan atropiny

Atropni sulfas (ciąg dalszy od strony 1) 39.4.0.1

 • Zwroty wskazujące środki ostrożności P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P320 Pilnie zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

 • 2.3 Inne zagrożenia
 • Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 • PBT: Nie nadający się do zastosowania.
 • vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

 • 3.1 Charakterystyka chemiczna: Substancje
 • Nazwa wg nr CAS 5908-99-6 siarczan atropiny

Atropni sulfas

 • Numer(y) identyfikacyjny(e)
 • Numer WE: 200-235-0
 • Numer indeksu: 614-011-00-9

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

 • 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
 • Wskazówki ogólne:

Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.

W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zaniku zastosować sztuczne oddychanie.

 • Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze lub tlen; wezwać lekarza.
 • Po styczności ze skórą:

Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.

Odwieźć do lekarza.

 • Po styczności z okiem:

Przepłukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

 • Po przełknięciu: Odwieźć do lekarza.
 • 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

 • 5.1 Środki gaśnicze
 • Przydatne środki gaśnicze:

Mgła wodna

Piana odporna na alkohol

Proszek gaśniczy

Dwutlenek węgla (ciąg dalszy na stronie 3) PL strona: 3/7

Data druku: 22.09.2014

Aktualizacja: 22.09.2014

Numer wersji 24

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: siarczan atropiny

Atropni sulfas (ciąg dalszy od strony 2) 39.4.0.1

 • 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas pożaru mogą uwolnić się:

Tlenki azotu (NOx)

Dwutlenek siarki (SO2)

Tlenek węgla (CO)

 • 5.3 Informacje dla straży pożarnej
 • Specjalne wyposażenie ochronne:

Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

 • 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.

Zadbać o wystarczające wietrzenie.

 • 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

 • 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zdjąć mechanicznie.

Materiał zebrany usunąć w sposób zgodny z przepisami.

Zadbać o wystarczające przewietrzenie.

 • 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

 • 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Unikać zapylania

Unikać rozpylania.

 • Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie są potrzebne szczególne zabiegi.
 • 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
 • Składowanie:
 • Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
 • Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.
 • Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:

Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.

Chronić przed światłem.

 • 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
 • Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
 • 8.1 Parametry dotyczące kontroli
 • Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: Nie dotyczy.

(ciąg dalszy na stronie 4) PL strona: 4/7

Data druku: 22.09.2014

Aktualizacja: 22.09.2014

Numer wersji 24

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: siarczan atropiny

Atropni sulfas (ciąg dalszy od strony 3) 39.4.0.1

 • Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
 • 8.2 Kontrola narażenia
 • Osobiste wyposażenie ochronne:
 • Ogólne środki ochrony i higieny:

Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.

Po pracy i przed przerwą zadbać o dokładne oczyszczenie skóry.

Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.

Unikać styczności ze skórą.

Unikać styczności z oczami.

Nie wdychać gazów/ par / aerozoli.

 • Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od powietrza otoczenia.

Filtr P3

 • Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

 • Materiał, z którego wykonane są rękawice

Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się od producenta do producenta.

 • Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice

Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

 • Ochrona oczu: Okulary ochronne
 • Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

 • 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
 • Ogólne dane
 • Wygląd: Forma: Proszek krystaliczny

Krystaliczny Kolor: Biały

 • Zapach: Bez zapachu

 • Wartość pH (20 g/l) w 20 °C: 4,5 - 6,2
 • Zmiana stanu

Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest określony.

Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie jest określony.

 • Punkt zapłonu: Nie nadający się do zastosowania.
 • Temperatura palenia się:

Temperatura rozkładu: Nieokreślone.

(ciąg dalszy na stronie 5) PL strona: 5/7

Data druku: 22.09.2014

Aktualizacja: 22.09.2014

Numer wersji 24

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: siarczan atropiny

Atropni sulfas (ciąg dalszy od strony 4) 39.4.0.1

 • Niebezpieczeństwo wybuchu: Nieokreślone.

 • Gęstość: Nie jest określony.
 • Rozpuszczalność w/ mieszalność z

Woda w 4 °C: 2500 g/l (ext. msds)

 • 9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
 • 10.1 Reaktywność
 • 10.2 Stabilność chemiczna
 • Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
 • 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje z silnymi czynnikami utleniającymi.
 • 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:

Tlenek węgla i dwutlenek węgla

Tlenki siarki (SOx)

Tlenki azotu (NOx) SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

 • 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
 • Ostra toksyczność:
 • Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
 • na skórze: Podrażnia skórę i śluzówkę.
 • w oku: Działanie drażniące.
 • Uczulanie: Žadne działanie uczulające nie jest znane.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

 • 12.1 Toksyczność
 • Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 • 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 • PBT: Nie nadający się do zastosowania.
 • vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
 • 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych PL (ciąg dalszy na stronie 6) strona: 6/7

Data druku: 22.09.2014

Aktualizacja: 22.09.2014

Numer wersji 24

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: siarczan atropiny

Atropni sulfas (ciąg dalszy od strony 5) 39.4.0.1 SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

 • 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
 • Zalecenie: Musi podlegać specjalnej obróbce zgodnej z urzędowymi przepisami.
 • Opakowania nieoczyszczone:
 • Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

 • 14.1 Numer UN
 • ADR, IMDG, IATA 1544 (2)
 • 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
 • ADR 1544 SOLE ALKALOIDÓW, STAŁE, I.N.O. (Atropinsulfat Atropini sulfas)
 • IMDG, IATA Alkaloid salts, solid, n.o.s. (Atropinesulphate, Atropini sulfas)
 • 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
 • ADR
 • Klasa 6.1 ADR-Code T2 II materiały trujące
 • Nalepka 6.1
 • IMDG, IATA
 • Class 6.1 materiały trujące
 • 14.4 Grupa opakowań
 • ADR, IMDG, IATA II
 • 14.5 Zagrożenia dla środowiska: Nie nadający się do zastosowania.
 • Zanieczyszczenia morskie: No
 • 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Uwaga: materiały trujące
 • 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.
 • UN "Model Regulation": UN1544, SOLE ALKALOIDÓW, STAŁE, I.N.O., 6.1, II SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
 • 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Brak dostępnych dalszych istotnych danych (ciąg dalszy na stronie 7) PL strona: 7/7

Data druku: 22.09.2014

Aktualizacja: 22.09.2014

Numer wersji 24

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Nazwa handlowa: siarczan atropiny

Atropni sulfas (ciąg dalszy od strony 6) 39.4.0.1

 • 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

 • Wydział sporządzający wykaz danych: Pharma-Cosmetic Sp. z o.o.

Zapewnienie Jakości - QA

 • Partner dla kontaktów: biuro@fagron.pl
 • Skróty i akronimy: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International

Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organisation ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) Acute Tox. 2: Acute toxicity, Hazard Category 2 Acute Tox. 1: Acute toxicity, Hazard Category 1

 • * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej PL

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.