Oryginalna ulotka dla Mobilat
maść

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

50 gramów
w 7% aptek, od 16.98 zł do 33.99
Produkt w kategorii: układ mięśniowo-szkieletowy, leki do stosowania miejscowego w bólach stawów i mięśni, leki do stosowania miejscowego w bólach stawów i mięśni (kategoria ATC M02AC).

Ulotki Mobilat dla opakowania 50 gramów.

Wybrany dokument Mobilat:
Dokument z 2021-03-24
PDF
dokument PDF dla Mobilat

Podgląd dokumentu PDF Mobilat

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-24

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Akineton 4 mg SR tabletki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Mobilat (0,2 g + 1,0 g + 2,0 g)/100 g, maść (Mucopolisaccharidum polisulphatum +Suprarenal extract+ Acidum salicylicum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Mobilat i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mobilat

3. Jak stosować lek Mobilat

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Mobilat

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Mobilat i w jakim celu się go stosuje

Lek Mobilat zawiera ekstrakt z kory nadnerczy o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwwysiękowych. Działanie to wspomaga kwas salicylowy1, który dodatkowo wywiera działanie przeciwbólowe i ułatwia penetrację biologicznie czynnych składników leku Mobilat do tkanek.

Mukopolisacharydowy polisiarczan działa przeciwzapalnie i zmniejsza miejscowo krzepliwość krwi, zwiększa przepływ tkankowy i przyspiesza regenerację tkanek.

Wskazania do stosowania

Leczenie pourazowych i miejscowych stanów zapalnych, choroby zwyrodnieniowej stawów i tkanek okołostawowych.

Miejscowe, wspomagające leczenie zmienionych zapalnie stawów w chorobach reumatycznych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mobilat

Kiedy nie stosować leku Mobilat

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują: ospa wietrzna, reakcje poszczepienne, grzybicze lub bakteryjne zakażenia skóry, lub inne swoiste zmiany skórne w obszarze podawania leku (np. zmiany gruźlicze, kiła). Lekarz zadecyduje czy u pacjenta można stosować lek Mobilat.

O stosowaniu u dzieci zadecyduje lekarz po przeprowadzeniu analizy korzyści do ryzyka. Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia bez przepisu lekarza.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek: o długotrwałym stosowaniu leku Mobilat zadecyduje lekarz po przeprowadzeniu analizy korzyści do ryzyka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mobilat należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Mobilat maść powinien być stosowany jedynie na nieuszkodzoną skórę. Należy unikać kontaktu maści Mobilat z otwartymi ranami, oczami i błonami śluzowymi.

Po nałożeniu maści na zmienioną chorobowo skórę należy umyć ręce, chyba, że to ręce są miejscem leczonym.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia bez przepisu lekarza.

Lek Mobilat a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Kwas salicylowy może zwiększyć wchłanianie innych leków stosowanych miejscowo. Długotrwałe stosowanie leku Mobilat na dużych obszarach skóry może prowadzić do zwiększenia działania toksycznego metotreksatu oraz działania hipoglikemizującego sulfonylomocznika.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Mobilat należy stosować ostrożnie u kobiet w ciąży. Lekarz zadecyduje o stosowaniu leku Mobilat u kobiet w okresie ciąży po rozważeniu czy korzyści terapeutyczne dla matki przeważają nad ryzykiem dla dziecka. Nie stosować leku Mobilat na dużych powierzchniach skóry.

Nie stosować leku Mobilat w okolicy piersi u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Mobilat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Mobilat maść zawiera cetylostearylowy alkohol emulgujący (typ A).

Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Mobilat

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Okres stosowania leku Mobilat określa lekarz, zależy on od rodzaju i przebiegu choroby.

Mobilat maść jest lekiem do stosowania miejscowego, na skórę.

Zalecana dawka:

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej należy raz lub trzy razy na dobę na zmienione chorobowo miejsca nakładać pasek maści o długości od 5 do 15 cm. Jeżeli pacjent stosuje opatrunek okluzyjny dawkę można odpowiednio zwiększyć. Mobilat maść powinien być stosowany jedynie na nieuszkodzoną skórę. Po nałożeniu maści na zmieniony chorobowo obszar, należy delikatnie wmasować ją w skórę.

Długotrwałe stosowanie leku Mobilat na dużych obszarach powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mobilat

W związku ze sposobem podawania leku Mobilat przedawkowanie jest mało prawdopodobne.

Możliwe jest zatrucie salicylanami w przypadku przypadkowego połknięcia leku. Objawami zatrucia są wymioty, nasilone pocenie się, tachykardia (częstoskurcz, czyli przyspieszenie akcji serca powyżej

100 uderzeń na minutę), hiperwentylacja (zbyt głębokie i intensywne oddychanie), gorączka, szumy uszne, zaburzenia świadomości, zasadowica oddechowa i zasadowy odczyn moczu.

Leczenie: płukanie żołądka, monitorowanie stężenia salicylanów w surowicy krwi, pomiar pH osocza i elektrolitów. Może być niezbędne zastosowanie diurezy forsowanej.

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania lekarz zastosuje właściwe leczenie objawowe.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Mobilat, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Mobilat

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Mobilat

Należy zawsze stosować się do zaleceń lekarza lub farmaceuty, który powie pacjentowi jak długo należy stosować lek. Lekarz zdecyduje, kiedy należy zakończyć leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Odnotowano miejscowe występowanie następujących działań niepożądanych: rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 osoby na 1000) podrażnienia skóry bardzo rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 osoby na 10 000) uczulenia kontaktowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309 strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Mobilat

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Po pierwszym otwarciu leku, można go stosować przez 12 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Mobilat

Substancjami czynnymi leku są: mukopolisacharydowy polisiarczan, ekstrakt z kory nadnerczy i kwas salicylowy.

Pozostałe składniki to: disodu edetynian, tymol, izopropylowy alkohol, etanoloamina, mirystylowy alkohol, cetylostearylowy alkohol emulgujący (typ A),woskowa podstawa maściowa, kwas stearynowy, glicerol 85%, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Mobilat i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana żywicą epoksyfenolową z zakrętką PP w tekturowym pudełku zawierająca 50 g lub 100 g maści.

Podmiot odpowiedzialny: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

Wytwórca: Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Niemcy STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mobilat

Pominięcie zastosowania leku Mobilat

Przerwanie stosowania leku Mobilat


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_salicylowy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.