---

Oryginalna ulotka dla Diphergandrażetki

lek na receptę

Dawka:

25 mg

Opakowanie:

20 tabletek drażowanych
w 59% aptek, od 24,95 zł do 46,59 zł

Koszyk:

Ulotki Diphergan dla opakowania 20 tabletek drażowanych (25 mg).

Wybrany dokument Diphergan:
Dokument z 2022-06-25

Ulotki innych produktów zawierających promethazine

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - Diphergan 10 mg PIL_clean

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DIPHERGAN, 10 mg, tabletki drażowane

Promethazini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
 • Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Diphergan i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diphergan

3. Jak stosować Diphergan

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Diphergan

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Diphergan i w jakim celu się go stosuje

Diphergan jest silnym lekiem przeciwhistaminowym o długim czasie działania, wykazującym dodatkowo działanie uspokajające i przeciwwymiotne.

Lek ten stosuje się:

 • w leczeniu objawowym stanów alergicznych górnych dróg oddechowych i skóry włącznie z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką oraz reakcjami anafilaktycznymi na leki i obce białka;
 • jako lek wspomagający do przedoperacyjnego uspokojenia chorych w chirurgii i położnictwie;
 • jako środek przeciwwymiotny, np. w kinetozie (chorobie lokomocyjnej).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diphergan

Kiedy nie stosować leku Diphergan:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na prometazynę, inne pochodne fenotiazyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent jest w stanie śpiączki;
 • jeśli pacjent ma depresję ośrodkowego układu nerwowego, niezależnie od jej podłoża;
 • jeśli pacjent jest leczony inhibitorami enzymu monoaminooksydazy (IMAO) oraz po przebytym leczeniu IMAO w okresie 14 dni po odstawieniu tych leków;
 • u dzieci w wieku do 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Diphergan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza o następujących przypadkach, które wpływają na bezpieczeństwo pacjenta leczonego lekiem Diphergan:

 • ciąża;
 • karmienie piersią;
 • astma, zapalenie oskrzeli lub rozstrzenia oskrzeli;
 • ciężka choroba wieńcowa;
 • padaczka;
 • niewydolność nerek lub wątroby;
 • cukrzyca;
 • jaskra z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w gałce ocznej);
 • przerost gruczołu krokowego;
 • trudności w oddawaniu moczu lub niedrożności żołądka;
 • występowanie objawów, które wskazują na zespół Reye’a u dzieci i młodzieży (biegunka, przyśpieszony oddech, wymioty, gorączka, drgawki).

Lek może powodować reakcje alergiczne.

W czasie leczenia lekiem Diphergan należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Inne leki i Diphergan

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Diphergan razem z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) oraz w okresie 14 dni po odstawieniu IMAO.

Diphergan nasila działanie leków: przeciwcholinergicznych, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków uspokajających lub nasennych.

Diphergan z alkoholem

Nie należy pić alkoholu w czasie leczenia lekiem Diphergan.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

W okresie ciąży lek Diphergan może być stosowany tylko za zgodą lekarza. Nie zaleca się stosowania leku Diphergan w okresie 2 tygodni poprzedzających planowany termin porodu.

Karmienie piersią

W okresie karmienia piersią Diphergan można stosować tylko za zgodą lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, ponieważ lek może powodować senność, zawroty głowy i zaburzenia orientacji.

Objawy te występują najczęściej w okresie kilku pierwszych dni leczenia.

Lek zawiera laktozę i sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera żółcień pomarańczową (E 110)

Lek może powodować reakcje alergiczne.

Lek zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę drażowaną, to znaczy lek uznaje się za

wolny od sodu”.

3. Jak stosować Diphergan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz dostosowuje dawkowanie indywidualnie dla każdego pacjenta. Zależy to od wskazań, wieku pacjenta i jego wrażliwości na działanie leku.

Zalecana dawka

W odczynach alergicznych:

 • dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci od 10 lat: początkowo 10 mg 2 razy na dobę.

W razie potrzeby dawkę zwiększa się stopniowo do dawki optymalnej dla pacjenta, maksymalnie do

20 mg 3 razy na dobę;

 • dzieci od 5 do 10 lat: 10 do 25 mg jednorazowo lub 5 do 10 mg 2 razy na dobę. Maksymalnie 25 mg na dobę.

W zapobieganiu objawom choroby lokomocyjnej:

 • dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci od 10 lat: 20 do 25 mg na noc przed podróżą.

W razie potrzeby dawkę powtórzyć po 6 – 8 godzinach;

 • dzieci od 5 do 10 lat: 10 mg na noc przed podróżą. W razie potrzeby dawkę powtórzyć po 6 – 8 godzinach

W przygotowaniu pacjenta do operacji:

 • dorośli i dzieci od 10 lat: 25 do 50 mg na godzinę przed zabiegiem;
 • dzieci od 5 do 10 lat: 20 do 25 mg na godzinę przed zabiegiem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci do 2 lat.

Stosowanie u dzieci w wieku od 2 do 5 lat: stosować lek Diphergan w postaci syropu.

Stosowanie u dzieci w wieku ponad 5 lat: patrz wyżej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Diphergan

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki należy natychmiast porozumieć się z lekarzem lub zgłosić do izby przyjęć w najbliższym szpitalu.

Pominięcie przyjęcia leku Diphergan

Jeśli dawka została pominięta:

 • w leczeniu alergii, to należy ją przyjąć najszybciej jak to jest możliwe i kontynuować wcześniejsze dawkowanie;
 • w stanach niepokoju i bezsenności, to pominiętą dawkę należy opuścić, a kolejną zażyć następnego dnia wieczorem;

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjęcia leku Diphergan

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia układu nerwowego: senność, zawroty i bóle głowy, niepokój ruchowy, koszmary senne, zmęczenie i zaburzenia orientacji, splątanie, reakcje pozapiramidowe.

Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia.

Zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, podrażnienie żołądka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zatrzymanie moczu.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: anoreksja.

Zaburzenia serca: kołatania serca, hipotonia (obniżenie ciśnienia krwi), arytmia.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: kurcze mięśni oraz ruchy głowy i twarzy przypominające tiki.

Zaburzenia układu immunologicznego: anafilaksja, opisywano reakcje skórne nadwrażliwości na światło. W czasie leczenia należy unikać silnego światła słonecznego.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: nieprawidłowy skład krwi, włączając niedokrwistość hemolityczną.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: żółtaczka.

Niemowlęta wykazują podatność na działanie przeciwcholinergiczne prometazyny, podczas gdy starsze dzieci mogą wykazywać paradoksalną nadpobudliwość.

Osoby w podeszłym wieku są szczególnie podatne na działanie przeciwcholinergiczne i splątanie wywoływane przez prometazynę.

Działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i nie stanowią przyczyny przerwania leczenia. Niektóre z nich ustępują samoistnie z upływem czasu.

Badania diagnostyczne: Diphergan może wpływać na wyniki testów ciążowych i skórnych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Diphergan

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Diphergan

Substancją czynną leku jest prometazyny chlorowodorek. Jedna tabletka drażowana zawiera 10 mg prometazyny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to:

 • rdzeń tabletki drażowanej: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, żelatyna, talk, sacharyna sodowa, magnezu stearynian.
 • otoczka tabletki drażowanej: sacharoza, talk, guma arabska, żółcień pomarańczowa (E 110), Capol 1295 (mieszanina wosku Carnauba i pszczelego).

Jak wygląda Diphergan i co zawiera opakowanie Diphergan 10 mg to tabletki drażowane pomarańczowej barwy.

Opakowanie zawiera 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Irlandia

Wytwórca Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA 58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.