Oryginalna ulotka dla Chlorocyclinum 3%
maść

produkt na receptę

Chlorotetracyklina (chlortetracycline)

Dawka:

3%

Opakowanie:

10 gramów
w 13% aptek, od 9.99 zł do 20.97
Chlorocyclinum 3% to maść stosowana miejscowo w ropnych zakażeniach skóry, powikłaniach oparzeń i odmrożeń, powikłaniach alergicznych chorób skóry oraz w leczeniu zapalnych form trądzika. Substancją czynną preparatu jest chlortetracyklina – antybiotyk hamujący biosyntezę białek bakteryjnych.

Ulotki Chlorocyclinum 3% dla opakowania 10 gramów (3%).

Wybrany dokument Chlorocyclinum 3%:
Dokument z 2021-06-25
PDF
dokument PDF dla Chlorocyclinum 3%

Podgląd dokumentu PDF Chlorocyclinum 3%

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-06-25

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Chlorocyclinum_ulotka_05.2014r.

Strona 1 z 4

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CHLOROCYCLINUM 3%, 30 mg/g, maść (Chlortetracyclini hydrochloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Chlorocyclinum 3% i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chlorocyclinum 3%

3. Jak stosować lek Chlorocyclinum 3%

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Chlorocyclinum 3%

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Chlorocyclinum 3% i w jakim celu się go stosuje

Lek Chlorocyclinum 3% ma postać maści, zawiera substancję czynną chlorotetracykliny1 chlorowodorek.

Zakres działania chlorotetracykliny jest bardzo szeroki. Chlorotetracyklina działa na:

 • bakterie Gram-dodatnie: gronkowce, paciorkowce, Listeria spp., Erysipelothrix spp., Bacillus anthracis, Clostridium spp., Nocardia spp.;
 • bakterie Gram-ujemne: Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Shigella spp.,

Neisseria gonorrhoeae, Brucella spp., Pasteurella spp., Vibrio cholerae, Haemophilus2 spp.,

Bordetella pertussis3, Actinobacillus mallei, Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Bartonella spp.;

 • inne: Spirochaeta spp., Mycobacterium spp., Rickettsia spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp.,

Actinomyces spp.

Nie działa na Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Serratia marcescens, Providencia spp.

Nie wywiera również działania na grzyby, pierwotniaki i wirusy.

Szczepy oporne na tetracykliny5 występują we wszystkich gatunkach bakterii, w nierównym jednak stopniu. Najczęściej szczepy oporne stwierdza się wśród gronkowców, enterokoków4 i enterobakterii.

Wskazania Lek Chlorocyclinum 3 % stosuje się:

 • w miejscowym leczeniu ropnych zakażeń skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na tetracykliny, a także ropnych powikłań oparzeń, odmrożeń oraz (w skojarzeniu z kortykosteroidami) ropnych powikłań alergicznych chorób skóry (np. wyprysku, świerzbiączki);
 • w leczeniu zapalnych form trądzika. Głównie w trądziku grudkowo – krostkowym (acne papulo - pustulosa). Maść może być stosowana w monoterapii oraz w leczeniu skojarzonym z preparatami do stosowania na skórę, zawierającymi retinoidy lub nadtlenek benzoilu;
 • w leczeniu trądziku ropowiczego (acne phlegmonosa) jako środek pomocniczy z retinoidami stosowanymi doustnie.

Strona 2 z 4

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Chlorocyclinum 3%

Kiedy nie stosować leku Chlorocyclinum 3%:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na chlorotetracyklinę, jak również na jej pochodne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując maść Chlorocyclinum 3% przeciwwskazane jest opalanie.

Uwaga: lek daje żółte świecenie w świetle nadfioletowym (np. światło w dyskotece).

Lek Chlorocyclinum 3% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować a zwłaszcza: penicylinach, cefalosporynach, ryfampicynie (lek stosowany w gruźlicy), antybiotykach aminoglikozydowych, antybiotykach β - laktamowych, erytromycynie, triacetylooleandomycynie, chloramfenikolach, sulfonamidach, pochodnych fenotiazyny (leki przeciwpsychotyczne), fenytoinie, karbamazepinie, barbituranach (leki stosowane m.in. w padaczce).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży.

Nie zostało określone bezpieczeństwo stosowania u kobiet karmiących piersią. W związku z tym u matek karmiących należy rozważyć zaprzestanie karmienia piersią lub odstawienie leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Chlorocyclinum 3% nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Chlorocyclinum 3%

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Chorobowo zmienione miejsca pokrywać cienką warstwą leku 3 do 5 razy na dobę lub nakładać maść w opatrunku zamkniętym.

Po użyciu maści należy umyć ręce.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pominięcie zastosowania leku Chlorocyclinum 3%

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki, należy zastosować lek tak szybko jak jest to możliwe. Następnie należy kontynuować leczenie stosując lek zgodnie z zalecanym przez lekarza dotychczasowym dawkowaniem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Chlorocyclinum 3 %

Strona 3 z 4

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić skórne reakcje nadwrażliwości (rumień, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, obrzęki), nadkażenia drożdżakami lub opornymi szczepami bakterii, rzadko złuszczające zapalenie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Chlorocyclinum 3%

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać szczególną uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Chlorocyclinum 3%

 • Substancją czynną leku jest chlorotetracyklina w postaci chlorotetracykliny chlorowodorku.

1 g maści zawiera 30 mg chlorotetracykliny chlorowodorku.

 • Pozostały składnik to: wazelina biała.

Jak wygląda lek Chlorocyclinum 3% i co zawiera opakowanie Lek Chlorocyclinum 3 % jest jednolitą, tłustą maścią barwy żółtej.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 10 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Strona 4 z 4

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy ul. Przemysłowa 9 35-105 Rzeszów tel. 17 862 05 90 e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/chlorotetracyklina

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/haemophilus_influenzae

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Krztusiec

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/enterococcus

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/tetracyklina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.